::โรงเรียนดงหลวงวิทยา อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร::

** ข้อมูลโรงเรียน **

ประวัติโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรสถานศึกษา
 ผลงานดีเด่น/กิจกรรมเด่น
แผนที่โรงเรียน
บรรยากาศโรงเรียน
 

โครงสร้างการบริหาร

กลุ่มงบประมาณและแผน
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มพัฒนานักเรียนและ
กิจกรรมชุมชน
 กลุ่มอำนวยการ
แผนที่แสดงที่ตั้ง
โรงเรียนแยกตามอำเภอ
เอกสารแนะนำ
    เอกสารแปล เรื่อง
เวียดนามบนความสำเร็จ
การปฏิรูปการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร
   "แนวทางการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐาน
การจัดการทางการเงิน7 ด้าน
โรงเรียนในสังกัด

อำเภอเมืองมุกดาหาร

อำเภอนิคมคำสร้อย

อำเภอหนองสูง

อำเภอดงหลวง

อำเภอคำชะอี

อำเภอดอนตาล

อำเภอหว้านใหญ่

จำนวนผู้เข้าชม
WWW.SIAMLAW.COM - FreeWebCounter
รับ-ส่งหนังสือราชการ
เว็บไซต์ สพฐ.
Link
>เว็บไซต์ สพฐ.
>กระทรวงศึกษาธิการ
>เว็บไซต์ สมศ.
>สนง.สาธารณสุขจังหวัด
>สำนักงานเกษตรจังหวัด
>สนง.สรรพากรจังหวัด
>ตำรวจภูธรจังหวัด
>ตำรวจภูธรอ.เมืองมุกดาหาร
>อบจ.มุกดาหาร
>mukweb.com
>mukdahannews.net
>ครูบ้านนอก.คอม
> ครูพินิจ
ข่าวหนังสือพิมพ์
::MWEB News
:: เดลินิวส์
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: กระแสหุ้น
:: ข่าวสด
:: คม ชัด ลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: ไทยรัฐ
:: แนวหน้า
:: บ้านเมือง
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: ผู้จัดการ
:: พิมพ์ไทย-ซิงหัว
:: มติชน
:: สยามธุรกิจ
:: สยามรัฐ
:: เสรีรายวัน
:: อ.ส.ม.ท
:: Bangkok Post
:: INN
:: Siam Chronicle
:: ThaiPost
:: ThaitownUSA
:: The Nation
:: Voice of America
ติดต่อเรา
มาร์ชดงหลวงวิทยา
 

<< ประวัติโรงเรียนดงหลวงวิทยา >>

โรงเรียนดงหลวงวิทยา ตั้งอยู่ที่ 204 หมู่ 4 ต. ดงหลวง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอดงหลวง โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยนายประสิทธิ์ เอี่ยมประชา เป็นประธาน (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง)ร่วมกับพ่อค้าประชาชน พร้อมกันเสนอขอตั้งโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาอนุญาตให้ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 ชื่อว่า “โรงเรียนดงหลวงวิทยา” สังกัดกรมสามัญศึกษาบนพื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 48 ไร่ และโรงเรียนดงหลวงวิทยาได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 รับนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 20 คน มีนายบุญช่วย ดวงลาปา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และมีครู-อาจารย์ทั้งหมด 3 คน และในปี พ.ศ. 2522 ได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเปิดใหม่ ต่อมาปี พ.ศ. 2530 ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2532 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท และในปี พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ตามโครงการของ ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร

ข้อมูลทั่วไป

 
ตราโรงรียนดงหลวงวิทยา
 

อักษรย่อ
ด.ว.
วันสถาปนาโรงเรียน
12 กุมภาพันธ์ 2522
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นตะแบก
สีประจำโรงเรียน
เหลือง-ฟ้า
คติธรรมโรงเรียน
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน
ปรัชญาโรงเรียน
คิดกว้าง มองไกล ใฝ่ดี มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์(Vision)
" เป็นองค์กรแห่งการเรียนร ู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสู่สากล
พันธกิจ(Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งสากล
2.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพทุกกลุ่มสาระเรียนรู้
3.พัฒนา ส่งเสริมกาารบริกาารแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT ให้ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
4.พัฒนาคุณภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ
5.จัดการศึกษาบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
6.พัฒนาระบบการบริหารจัดดการให้มีประสิทธิภาพ

ป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติอย่างยั่งยืน
2.ผู้เรียนมีกาารพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีความเป็นเลิศมุ่งสู่สากล
3.แหล่งการเรียนรู้ทันสมัย บริการทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
4.บุคลากร มีคุณภาพ มีความสุข
5.องค์กกรภายนอก มีส่วนร่วมสนับสนุนจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ


<<โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดงหลวงวิทยา>>
กลุ่มงบประมาณและแผน
ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
- งานบริหารงาน การเงิน
       - งานบริหารบัญชี
       - งานพัสดุและ สินทรัพย์
       - งานยานพาหนะ
       - งานระดมทรัพยากร
       และลงทุนเพื่อการศึกษา
       - งานกองทุนกู้ยืม
       เพื่อการศึกษา
       - งานจัดระบบการ
       ควบคุมภายใน
       - งานตรวจสอบ ภายใน
       - งานสวัสดิการ
- งานวางแผนการจัดระบบบริการและพัฒนาองค์กร
       - งานจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ
       - งานจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษา
       - งานจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ (แผน PBB)
       - งานจัดสรรงบประมาณ
       - งานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียน (EIS)
       -งานรายงานข้อมูลการศึกษา
       - งานติดตามประเมินผลแผนงานโครงการกิจกรรม
กลุ่มวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมผู้เรียน
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
       - งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
       - งานนิเทศการศึกษา
       -งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
       - งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       - งานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
       - งานห้องสมุด
       - งานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
       - งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       - งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานพัฒนาหลักสูตร
       - งานทะเบียนนักเรียน
       - งานวัดผลประเมินผล
       - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
       - งานการรับนักเรียน
       - งานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
       - งาน ICT
กลุ่มพัฒนานักเรียนและกิจกรรมชุมชน
ฝ่ายกิจกรรมและชุมชน ฝ่ายพัฒนานักเรียน
-       งานสำนักงานกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
       - งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษา
       - งานประชาสัมพันธ์
       - งานบริการสาธารณะ
       - งานอนามัยโรงเรียน
       - งานโภชนาการ
       - งานสาธารณูปโภค
       - งานกิจกรรมสหกรณ์
       - งานอาคารสถานที่
       - งานเวรยามรักษาความปลอดภัย
       - งานกิจกรรมนักเรียน
       - งานประสานงานชุมชน
       
-       งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
       - งานเครือข่าย สารสนเทศภายใน
       - งานสำมะโนผู้เรียน
       - งานส่งเสริมความประพฤติ
       - งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
       - งานส่งเสริมประชาธิปไตย
       - งานบริการให้ คำปรึกษา
       - งานทุนการศึกษานักเรียน
       
       
กลุ่มอำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานธุรการ
-       งานทะเบียนประวัติ
       - งานเครื่องราช อิสริยาภรณ์
       - งานประเมินประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน
       - งานพัฒนาระบบ 5 ส
       - งานพัฒนาวิชาชีพครู
       - งานการศึกษาภาคบังคับ
       - งานวินัยและรักษาวินัย
       - สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
       
       
       - งานสารบรรณ
       - งานอัตรากำลัง
       -งานสื่อสารและ โทรคมนาคม
       - งานจัดทำเอกสาร สิ่งพิมพ์
       - งานประสานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน ภายนอก
       

โรงเรียนดงหลวงวิทยา 204 หมู่ 4 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร โทร 0-4269-7040 E-Mail: dongluangwit@hotmail..com

View 800*600 IE5.x

By : คณะครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา