นอมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

::โรงเรียนดงหลวงวิทยา อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร::


นายจิรชัย วังคะฮาด
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนดงหลวงวิทยา


นางสมาน แก่นงาม
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนดงหลวงวิทยา


นายวชิระ พลพิทักษ์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนดงหลวงวิทยา

** ข้อมูลโรงเรียน **

ประวัติโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรสถานศึกษา
 ผลงานดีเด่น/กิจกรรมเด่น
แผนที่โรงเรียน
บรรยากาศโรงเรียน
ผลการเรียน EPP5 Online

โครงสร้างการบริหาร

กลุ่มงบประมาณและแผนงาน
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 กลุ่มงานบุคคลากร
กลุ่มสาระ/งาน

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ศิลปะ
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 งานห้องสมุด
 งานแนะแนว
 คณะกรรมการนักเรียน
งานอนามัย


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 CAI การสร้างงานมัลติมิเดีย
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์
เพิ่มเติม รหัสวิชา ว31201
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศสตร์
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนที่แสดงที่ตั้ง
โรงเรียนแยกตามอำเภอ
เอกสารแนะนำ
    เอกสารแปล เรื่อง
เวียดนามบนความสำเร็จ
การปฏิรูปการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร
   "แนวทางการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐาน
การจัดการทางการเงิน7 ด้าน
โรงเรียนในสังกัด

อำเภอเมืองมุกดาหาร

อำเภอนิคมคำสร้อย

อำเภอหนองสูง

อำเภอดงหลวง

อำเภอคำชะอี

อำเภอดอนตาล

อำเภอหว้านใหญ่

จำนวนผู้เข้าชม
WWW.SIAMLAW.COM - FreeWebCounter
รับ-ส่งหนังสือราชการ
เว็บไซต์ สพฐ.
Link
>เว็บไซต์ สพฐ.
>กระทรวงศึกษาธิการ
>เว็บไซต์ สมศ.
>สนง.สาธารณสุขจังหวัด
>สำนักงานเกษตรจังหวัด
>สนง.สรรพากรจังหวัด
>ตำรวจภูธรจังหวัด
>ตำรวจภูธรอ.เมืองมุกดาหาร
>อบจ.มุกดาหาร
>mukweb.com

>mukdahannews.net
>ครูบ้านนอก.คอม
> ครูพินิจ
ข่าวหนังสือพิมพ์

::MWEB News
:: เดลินิวส์
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: กระแสหุ้น
:: ข่าวสด
:: คม ชัด ลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: ไทยรัฐ
:: แนวหน้า
:: บ้านเมือง
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: ผู้จัดการ
:: พิมพ์ไทย-ซิงหัว
:: มติชน
:: สยามธุรกิจ
:: สยามรัฐ
:: เสรีรายวัน
:: อ.ส.ม.ท
:: Bangkok Post
:: INN
:: Siam Chronicle
:: ThaiPost
:: ThaitownUSA
:: The Nation
:: Voice of America

 

 

 

TAPE

ผลการเรียน

ครูลงทะเบียนคะแนน นร.

คู่มือประชาชน

Facebook กิจกรรมภายในโรงเีรียนดงหลวงวิทยา

ประกาศ

- ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2560 ม.1- ม.4

- ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26

- ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ห้อง แบบกรมอาชีวศึกษา

สื่อDLIT

ตารางใช้สื่อ DLIT

 

ปฏิทินปฎิบัติงานโรงเรียนดงหลวงวิทยา

วัน/เดือน/ปี
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
5-6 ม.ค 60 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2559 ทะเบียนวัดผล
20 ม.ค 60 วันสุดท้ายกรอกคะแนนเก็บ และคะแนนสอบกลางภาคในระบบ SGS ครูผู้สอน
25 ม.ค. 60 ส่ง ปพ.5 และ แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ครูผู้สอน
4-5 ก.พ. 60 สอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทะเบียนวัดผล
18-19 ก.พ. 60 สอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทะเบียนวัดผล
9-10 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทะเบียนวัดผล


วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
2-พ.ค.-59 *  ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ อำนวยการบริหาร
9-11 พ.ค.  59 *  ปรับพื้นฐาน  ม. 1  และ  ม. 4 กลุ่มงานวิชาการ
12-พ.ค.-59 *  เปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 ครูที่ปรึกษา
  *  นักเรียนพบครูที่ปรึกษา  ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียนและซื้ออุปกรณ์ สหกรณ์
     ประกอบการเรียน หลักสูตร
  *  ครูรับตารางสอน  
19-พ.ค.-59 *  นักเรียนเลือกกลุ่มการเรียนวิชาชุมนุม หลักสูตร
20-พ.ค.-59 *วันหยุดวันวิสาขบูชา  
31-พ.ค.-59 *  ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา  2558  (ทุกระดับชั้น) ทะเบียนวัดผล
  *  นักเรียนพร้อมผู้ปกครองยื่นขอลงทะเบียนเรียนช้ำ ทะเบียน
1มิ.ย.-30มิ.ย.59 *  นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน  0 , ร , มส , มผ  ปีการศึกษา  2558 วัดผล
  *  ครูผู้สอนดำเนินการสอนซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จ ครูผู้สอน
  และนำผลการเรียนส่งทะเบียนวัดผล  
1-15 มิ.ย. 59 * ลงทะเบียนรายวิชา ทะเบียน
9-มิ.ย.-59 * พิธีไหว้ครู  
13-15 มิ.ย. 59 *  ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่  1 ครูทุกคน
16-30  มิ.ย. 59 *   นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60  ลงทะเบียนเรียนซ้ำ วัดผล
  *   ครูผู้สอนดำเนินการสอนซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จ ครูผู้สอน
  และนำผลการเรียนส่งทะเบียนวัดผล  
28-30  มิ.ย. 59 *  ครูผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 ครูผู้สอน
14-15  ก.ค. 59 *  สอบกลางภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 วัดผล
19-ก.ค.-59 *หยุดวันอาสาฬหบูชา  
20-ก.ค.-59 *หยุดวันเข้าพรรษา  
25-26 ก.ค. 59 *  ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่  2 ครูผู้สอน
12-ส.ค.-59 *  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  
1-2  ก.ย.  59 *  ครูผู้สอนสำรวจและแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 -80 ครูผู้สอน
5-ก.ย.-59 *  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  และร้อยละ  80 ทะเบียนวัดผล
     
วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
6-7  ก.ย.  58 *  นักเรียนที่มีเวลาเรียนร้อยละ  60 -  80   ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ทะเบียนวัดผล
9-20 ก.ย.  58 *  ครูผู้สอนดำเนินการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีเวลาเรียนร้อยละ 60-80 ครูผู้สอน
     ให้แล้วเสร็จและส่งผลการเรียนให้วัดผล  
12-13  ก.ย.  59 *  ครูผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบทุกระดับชั้น ครูผู้สอน
15-16  ก.ย.  59 *  ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ครั้งที่  3 ครูผู้สอน
  *  ครูผู้สอนส่งงานวิจัยในชั้นเรียน  
14-20  ก.ย.  59 *  สำเนาข้อสอบและจัดเก็บข้อสอบ ทะเบียนวัดผลและ
    กลุ่มงานวิชาการ
22-23 ก.ย. 59 *  สอบปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  
5-ต.ค.-59 *  ครูผู้สอนส่งผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  (ปพ. 5) (SGS) ครูผู้สอน
7-ต.ค.-59 *  ตรวจสอบความถูกต้องของ  GPA  ก่อนส่ง  สพม. 22 เจ้าหน้าที่  GPA
17-ต.ค.-59 * ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น (SGS)  
11-20  ต.ค.  59 *  ปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  
21-ต.ค.-59 * ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559 ครู
23-ต.ค.-59 * เข้าร่วมงานวันปิยมหาราช ครู
25-ต.ค.-59 *  เปิดภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559 ครู,นักเรียน
  *  นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียน ครูที่ปรึกษา
  *  นักเรียนรับตารางเรียนและซื้ออุปกรณ์การเรียน งานสหกรณ์
  *  ครูรับตารางสอน งานจัดตาราง
1-25  พ.ย.  59 * ลงทะเบียนรายวิชา ครู
1-30  พ.ย.  59 *  นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน  0, ร, มส, มผ  ปีการศึกษา  2559 ทะเบียนวัดผล
24-พ.ย.-59 *ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม. 3, ม. 6 วิชาการ
22-23 พ.ย. 59 *  ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่  1 ครูผู้สอน
5-ธ.ค.-59 *  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10-ธ.ค.-59 *  หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  
22-23 ธ.ค. 59 *  กีฬาสีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  2559 สุขศึกษาพลศึกษา
26-27 ธ.ค. 59 *  ครูผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบวัดผลกลางปภาค  ภาค 2/2559 วัดผล / ผู้สอน
28-30 ธ.ค. 59  *  สำเนาข้อสอบและจัดเก็บข้อสอบ กลุ่มงานวิชาการ
31-ธ.ค.-59 *  หยุดวันสิ้นปี  
1-ม.ค.-60 *  หยุดวันปีใหม่  
5-6  ม.ค.  60 *  สอบกลางภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559 วัดผล
9-13  ม.ค.  60 *  ครูผู้สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านและนักเรียนสอบแก้ตัว ครูผู้สอน
18-19 ม.ค.  60 *  ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่  2 ครูผู้สอน
  ก.พ.  60 *  นักเรียนชั้น ม. 3, ม.6 สอบ O-Net(จำนวน 4 วิชา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) กลุ่มงานวิชาการ
9-10  ก.พ.  60 *  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมพัฒนาฯ
วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
13-ก.พ.-60 *  ครูผู้สอนสำรวจและแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  60 และ ครูผู้สอน /
      ร้อยละ  80 วัดผล
14-ก.พ.-60 *  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  60  และร้อยละ  80 วัดผล
15-17 ก.พ. 60 *  นักเรียนที่มีเวลาเรียนร้อยละ  60-80   ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน นักเรียน
15-24 ก.พ. 60 *  ครูผู้สอนดำเนินการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีเวลาเรียนร้อยละ  60-80    
      ให้แล้วเสร็จและส่งผลการเรียนให้วัดผล  
20-24  ก.พ. 60 *  แนะแนวการศึกษาต่อ  ม. 1  และ  ม. 4   งานแนะแนว
20-24  ก.พ. 60 *  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน  ม. 4(เฉพาะนักเรียนที่จบ  ม. 3จากสถาบันเดิม) กรรมการแต่งตั้ง
27-28 ก.พ. 60 *  สอบปลายภาคเรียนสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  2/2559 ทะเบียนวัดผล
3-มี.ค.-60 *  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น  ม. 3, ม. 6 วิชาการ
9-10  มี.ค. 60 *  ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ครั้งที่  3 ครูผู้สอน
  *  ครูผู้สอนส่งงานวิจัยในชั้นเรียน  
15-มี.ค.-60 *  ประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้น  ม. 3  และ  ม. 6 ทะเบียนวัดผล
15-มี.ค.-60 *  นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  60 ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำ  นักเรียน
      นักเรียนที่มีผลการเรียน 0,  ร,  มส,  มผ  แก้ไขผลการเรียน  
15-23  มี.ค. 60 *  นักเรียนชั้น  ม. 3  และ  ม. 6  ยื่นคำร้องและสอบแก้ไขผลการเรียนให้เสร็จ ทะเบียนวัดผล
      ก่อนการอนุมัติจบหลักสูตร  
22-23  มี.ค. 60 *  ตรวจสอบ  GPA  ก่อนอนุมัติจบหลักสูตรและนำส่ง  สพม.  22 วัดผล
    เจ้าหน้าที่  GPA
24-มี.ค.-60 * ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.1,2,4,5 ทะเบียนวัดผล
24-มี.ค.-60 * ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  60 ทะเบียนวัดผล
15-31 มี.ค. 60 *  ครูผู้สอนดำเนินการสอนซ่อมเสริมให้แล้วเสร็จและส่งผลการเรียน ครูผู้สอน
31-มี.ค.-60 *  นักเรียนชั้น  ม. 3  และ  ม. 6  รับประกาศนียบัตรและวุฒิการศึกษา ทะเบียนวัดผล
1-เม.ย.-60 *  ปิดภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการฉบับนี้เป็นเอกสารงานวิชาการที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร
  กลุ่มงานวิชาการและครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเวียนหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศ  ณ  วันที่  เดือน  17  พฤษภาคม  พุทธศักราช   2559

ฝึกพิมพ์ดีด

ฝึกพิมพ์ดีด สำรอง

ดาว์นโหลด รายแบบบันทึกคะแนนนักเรียน

โปรแกรม SDQ

 

เอกสารประกอบการอบรม ภายใน รร.ดงหลวงวิทยา

แบบประเมิน ID Plan ของครู

1. ครู-ตนเอง-เอกสารหมายเลข-1

2. ครู-เพื่อน-เอกสารหมายเลข-2

3. ครู-ตาราง-1-เอกสารหมายเลข-3

4. ครู-เอกสารหมายเลข-4

5. ครู-แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง

6. การสรุปผลการประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวอย่าง-ID , ตัวอย่าง ID Plan แผนพัฒนา อ.วิชัย

ปกIDplan

รูปครูประกอบการทำเอกสาร IDPlan

 

แบบประเมิน ID Plan ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1.ผอ.รร.ตนเอง-เอกสารหมายเลข-1

2.ผอ.รร.ผู้ใต้บังคับ-เอกสารหมายเลข-2

3.ผอ.รร.ตาราง-1-เอกสารหมายเลข-3

4.-ผอ.รร.-เอกสารหมายเลข-4

5.-ผอ.รร.-แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง

6.การสรุปผลการประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

แบบบันทึกผลการเรียนการสอน ดาว์โหลด คลิ๊ก

ปกแบบบันทึกการเรียนการสอน

แบบบันทึกการเรียนการสอน2557

ปกข้อสอบโรงเรียนดงหลวงปี 2559 ดาว์โหลด คลิ๊ก

 

 

 

 

# ข่าวจาก สพฐ.

 

 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา 204 หมู่ 4 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร โทร 0-4269-7040 E-Mail: dongluangwit@hotmail..com

View 800*600 IE5.x

By : คณะครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา